Mệnh đề quan hệ với WHO 2021

Mệnh đề quan hệ với WHO

1) Mệnh đề quan hệ là gì?

Mệnh đề là một thành phần của câu. Mệnh đề quan hệ (relative clauses) cho chúng ta biết rõ hơn người hay vật mà người nói muốn tới, dưới đây là 2 ví dụ:

+ The women who lives next door is a singer.
(tạm dịch: người phụ nữa sống ở phòng bên cạnh là một ca sĩ.)

Trong câu này “who lives next door” cho chúng ta biết cụ thể hơn về người phụ nữ được nói tới đó chính là người sống ở bên cạnh. Và who lives next door là một mệnh đề quan hệ.

+ We know a lot of people who live in Viet Nam.
(tạm dịch: chúng tôi biết nhiều người sống ở Việt Nam.)

Tương tự ví dụ trên, trong câu này “who live in Viet Nam” cho ta biết rõ hơn về một nhóm người nào đó được nói tới- những người đang sống ở Việt Nam.)

2) Cách dùng

Ta dùng who trong các mệnh đề quan hệ khi nói về người (không phải vật). Who khi đó được thay cho he/she/they:

-The woman is a singer. She lives next door.
Viết lại thành: The woman who lives next door is a singer.

Ở đây The woman là chỉ người nên ta sẽ thay she thành Who.

-We know a lot of people. They live in Viet Nam.
Viết lại thành: We know a lot of people who live in Viet Nam

vì “people” chỉ người nên từ in đậm “they” được thay thế bằng Who.

Bạn cũng có thể dùng that thay vì dùng who:

+ The woman that lives next door is a singer.
+ We know a lot of people that live in Viet Nam.

** Lưu ý, trong mệnh đề có dấu phẩy ta không được dùng that mà chỉ dùng được who mà thôi:
+ My brother Jim, who lives in Houston, is a doctor.
+ My brother Jim, that who lives in Houston, is a docter.

Bởi vì ví dụ trên, ta thấy có dấu phẩy nên không được dùng that, nếu ta dùng that câu này sẽ bị sai, vậy nên ta sẽ phải sửa lại thành Who.

** lưu ý 2
Chúng ta có thể lược bỏ who, nhưng chỉ lược bỏ khi who ở vị trí tân ngữ trong mệnh đề quan hệ bắt buộc.

Ví dụ:
The man who we met in our trip sent us a postcard from Canada.

Trong ví dụ này, vì đằng sau nó là chủ ngữ cộng động từ nên suy ra Who trong câu này đóng vai trò làm tân ngữ, nên ta có thể lược bỏ được, có thể viết thành là:

The man we met in our trip sent us a postcard from Canada.

 

 

 

Facebook Comments Box