Should

 


ĐỊNH NGHĨA VỀ ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT

Là những động từ phụ trợ, bổ sung nghĩa cho động từ chính. Thể hiện sự cần thiết hoặc có khả năng xảy ra hoặc dùng để bày tỏ ý kiến, quan điểm của ai đó.

Và đây là một số động từ khiếm khuyết thông dụng: "can, will, could, shall, must, would, might, and should..."

Nhưng hôm nay chúng ta tập trung vào từ "should" nhé.

LƯU Ý ĐẶC BIỆT KHI DÙNG ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT "SHOULD"


Nghĩa của từ "should" là "nên", động từ đi theo sau từ SHOULD phải là động từ nghuyên thể.

Ví dụ:
He should learning English => sai
He should learns English => sai
He should learned English => sai
He should to learn English => sai
He should learn English => đúng


CÁC CÂU VÍ DỤ VỚI ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT "SHOULD"

should : nên

You shouldn't drink beer
(bạn không nên uống bia)

You should learn english
(bạn nên học tiếng anh)

you should tell him the truth
You should stop smoking
You should change your bad habits

Bạn nên nói với anh ấy sự thật
Bạn nên dừng hút thuốc
Bạn nên thay đổi thói quen xấu của bạn.Should I learn English?
Should he learn English?
You should stop worrying about it.
You shouldn’t be so selfish.

Tôi có nên học tiếng Anh không?
Anh ấy có nên học tiếng Anh không?
Bạn nên ngừng lo lắng về nó.
Bạn không nên ích kỷ như vậy.Should I call the doctor?
He said that I should see a doctor.
You shouldn’t drive so fast.
Should I trust him?
What should I do?
I shouldn't worry about it if I were you.
You shouldn’t be so selfish.
You should read his new book.
I think you should practice English with foreigners


Tôi có nên gọi bác sĩ không?
Anh ấy nói rằng tôi nên đi gặp bác sĩ.
Bạn không nên lái xe quá nhanh.
Tôi có nên tin anh ta không?
Tôi nên làm gì?
Tôi không nên lo lắng về điều đó nếu tôi là bạn.
Bạn không nên ích kỷ như vậy.
Bạn nên đọc cuốn sách mới của anh ấy.
Tôi nghĩ bạn nên thực hành tiếng Anh với người nước ngoài


Liên kết với mình qua: https://feasibleenglish.net/giasubel
By Bel Nguyễn: https://www.facebook.com/belnguyen2018/

Facebook Comments Box