So sánh kép

So sánh kép 2022

so sánh kép ( double comparative)Xin chào mọi người đã quay trở lại với Feasibleenglish.net. Như chúng ta biết, trong tiếng anh,  so sánh là một trong những cấu trúc rất hay thường được sử dụng trong sách vở cũng như ở trong cuộc sống hàng ngày . Trong đó có ba dạng hay gặp nhất là dạng "so sánh hơn", "so sánh bằng", và "so sánh nhất". Nếu các bạn chưa xem thì hãy nhấn vào 3 link mà mình để trong ngoặc kép để xem nha.Và ở trong bài viết ngày hôm nay, chúng mình sẽ giới thiệu cho mọi người thêm một dạng so sánh nữa đó là dạng so sánh kép. Để xem dạng so sánh kép là gì, cấu trúc ra sao và cách sử dụng như thế nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

 

 I ) Định nghĩa so sánh kép:

 

♦ So sánh kép hay còn gọi là Double comparatives là một dạng so sánh gồm có hai mệnh đề sử dụng khi muốn nói về người hoặc vật nào đó diễn ra sự thay đổi và cái sự thay đổi này cũng đồng thời ảnh hưởng đến người hay vật khác.

♦ So sánh kép có 2 dạng:

  • Comparative + and +  comparative (Càng lúc càng.... )

The comparative, the +comparative ( Càng.... càng.....)II) Cấu trúc so sánh kép:
1: Comparative + and + comparative (Càng lúc càng.... )=> Diễn tả sự tăng trưởng liên tục

Đối với tính từ ngắn/ trạng từ ngắn:

Short adj/ adv + ER + and + short adj/ adv + ER

Ex: The plant grew taller and taller. The price of petrol becomes higher and higher.

Đối với tính từ dài/ trạng từ dài:

More and more+ long adj/ adv

Ex: The roads are getting more and more crowded.

The cost of life is more and more expensive.

2) The comparative, the +comparative ( Càng.... càng.....)=> diễn tả sự thay đổi của điều này sẽ kéo theo sự thay đổi của điều kia.

➡ Đối với cặp tính từ cùng là tính từ ngắn/ đối với cặp trạng từ ngắn cùng là trạng từ ngắn:

The short adj/ adv + ER + S + V, The short adj/ adv + ER + S + V

Ex:
the older she is, the nicer she becomes.
The earlier we leave, the sooner we will arrive.

➡ Đối với cặp tính từ cùng là tính từ dài/ đối với cặp trạng từ cùng với trạng từ dài:

THE MORE+ long adj/ adv + S + V, THE MORE+ long adj/ adv + S + V

EX:
The more carefully he trains, the more successfully he will perform in the competition.

The more interesting the match was, the more spectators it attracted.

➡Đối với cặp tính từ ngắn- tính từ dài:

The + short adj/ adv-ER + S + V, the more + long adj/ adv  + S + V (1)

hoặc : The more + long adj/ adv + S + V, the + short adj/ adv-er + S + V (2)


(1) EX: the older you get, the more difficult it becomes to find a job.

(2) EX: the more studious she is, the happier her parents are.


III) Bài tập so sánh kép

 

Bài tập 1: complete the sentences


+ When she grows up, she becomes (nice) .............

+ That hole in your pullover is getting (big) .............

+ Our tests seems to be getting (difficult) ..............

+ We should use electricity economically because the more electricity we use, ....... (high) your bill will be.

+.......(fast) you drive .......(much) petrol you see + their business is getting (bad) ...........

+ The cost of life is ...........(expensive).

+ We should stay at this hotel because...........(expensive) the hotel, .............(good) the service.

Bài tập 2: choose the best obtion

1/ as she did so, her parents became ................

A: the angriest
B: the most angry
C: the more anger
D: angrier and angrier

2/ Life is getting..............

A: more and more complicated

B: more than complicated

C: most and most complicated

D: least and least complicated

3/ The winter is coming, it is getting..........

A: more cold
B: colder and colder
C: the more cold
D: the most cold

4/ The food is becoming.......... expensive.

A: more and more expensive
B: more expensive
C: more and more
D: most

5/ The lesson seems to be getting ...........

A: longer and longer
B: longest and longest
C: long and longer
D: more and more long

6/ The more we learn,..........

A: we become wise
B: we become wiser
C: the wiser we become
D: woser we become

7/ “as he grew older, he became more and more forgetful”

A: The more older he grew, the more forgetful he became. B: The older he grew, the forgetful he became.
C: The older he grew, the more forgetful did he become.
D: The older he grew, the more forgetful he became.

IV) Đáp án

 

Bài tập 1:

+ When she grows up, she becomes (nice) nicer and nicer

+ That hole in your pullover is getting (big) bigger and bigger

+ Our tests seems to be getting (difficult) more and more difficult

+ We should use electricity economically because the more electricity we use, the higher (high) your bill will be.

+ The faster (fast) you drive, the more (much) petrol you see

+ Their business is getting (bad) worse and worse.

+ The cost of life is more and more expensive (expensive).

+ We should stay at this hotel because the more expensive (expensive) the hotel, the better (good) the service.

Bài tập 2:

1/ D: angrier and angrier

2/ A: more and more complicated

3/ B: colder and colder

4/ C: more and more

5/ A: longer and longer

6/ C: the wiser we become

7/ D: The older he grew, the more forgetful he became.

Cảm ơn các bạn đã xem hết bài viết này, chúc các bạn học tốt.

Facebook Comments Box