PHÂN BIỆT “ LIVE IN” “LIVE AT “ and “ LIVE ON”

PHÂN BIỆT “ LIVE IN” “LIVE AT “ and “ LIVE ON”

1.live in : sống ở ( 1 địa điểm lớn : đất nước, 1 tỉnh ,..)

-We used to live in London.
(Chúng tôi đã từng sống ở Anh.

-They lived in Australia for ten years.
(Họ đã sống ở Úc khoảng 10 năm)

-Does He still live in Huế?
(Anh ấy vẫn còn sống ở Huế chứ?)

 

2.live at: sống tại ( 1 địa điểm cụ thể)

- She lives at ABC Street.
(Cô ấy sống tại phố ABC.

- Both her children still live at home.
(Cả 2 đứa con của bà ấy vẫn sống ở nhà)


3.live on: sống nhờ vào

- My parents are living on their pension.
(Ba mẹ của tôi hiện tại sống nhờ vào lương hưu)

- She lives on her old husband's alimony.
( Cô ấy sống dựa vào tiền cấp dưỡng của chồng)

- I don’t know how they manage to live on £55 a week.
(Tôi không biết họ làm cách nào để sống với số tiền 55 bảng 1 tuần)


Tham gia Học Chung: https://www.facebook.com/groups/60916…

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/cokhathi

Website: https://feasibleenglish.net/

Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/bennguyen2018