THE PAST PERFECT TENSE (THÌ Quá Khứ Hoàn Thành)

THE PAST PERFECT TENSE (THÌ Quá Khứ Hoàn Thành)

A. CẤU TRÚC :
a. Khẳng định :
S + Had + V3 / ED

b. Phủ định:
S + Had + not + V3 / ED

c. Nghi vấn:
(Wh-) + Had + S + V3 / ED … ?
• Trong đó:
– V3 / ED :
+ ĐT có qui tắc: ta thêm “ed” vào sau ĐT nguyên mẫu
VD : work -> worked ; cook -> cooked
+ĐT bất qui tắc : ta dùng ĐT ở cột 3 trong Bảng ĐT BQT.
See-> seen ; give -> given

B. TÍNH CHẤT:
– Diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ:
Eg:
– When I arrived at the station, the train had already left.
Khi tôi đến nhà ga, xe lửa đã chạy rồi.
– I had brushed my teeth before I went to bed
Tôi đánh răng trước khi đi ngủ.

– Hành động xảy ra trước dùng quá khứ hoàn thành; hành động xảy ra sau dùng quá khứ đơn
• QKHT + Before + QKĐ:
Eg: I usually HAD TAKEN a bath before I WENT to school.
Tôi thường tắm trước khi tôi đi học.
I HAD GONE to bed before 10 o’clock last night.

• QKĐ + After + QKHT:
After I HAD FINISHED my work, I TOOK a nap
Sau khi làm xong công việc, tôi chợp mắt một chút.
After he HAD FINISHED work, he WENT straight home.

C. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT:
Trong câu thường có các từ:
– before
– after
– by the time
– by the end of + time in the past …

———
– She had met him before the party.
– The plane had left by the time I got to the airport.
– I had written the email before he apologized.
– Kate had wanted to see the movie, but she did not have money for the ticket.
– They had gotten engaged before last year.

Facebook Comments Box