CÁCH PHÁT ÂM

CÁCH PHÁT ÂM S VÀ ES

Có 3 cách phát âm

Một số âm vô thanh :  /p/,  /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/

Phát âm là /s/ nếu tận cùng là

/s/ 5 phụ âm vô thanh – Voiceless Consonants
( / θ /,/p/ /k/, /f/, /t/) (cách nhớ : Thời Phog kiến fương Tây)

Months /mʌnθ/, stops /stɒp/, cooks /kʊk/,  ,laughs /lɑːf/,repeat /rɪˈpiːt/.

Bạn có thể kiểm tra những từ này bằng cách đặt bàn tay vào cổ của bạn.
p t k s sh ch  đây là một số phụ âm để thử

/iz/ cách nhớ :  (ce, x, z, sh, ch, s, ge)

/s/, /z/, /ʃ/,/ʒ/,/tʃ/,  /dʒ/

 Boxes/ /bɒks/, Roses /rəʊz/, dishes /  /dɪʃ//, garages/ˈɡærɑːʒ/ matches  /mætʃ/,  changes  tʃeɪndʒ/

Roses, wishes, matches, wishes /wɪʃ/,

Successes /iz/, popularizes /iz/, brushes/iz/, languages/iz/, garages /iz/, teaches/iz/.

Phát âm là  /z/: Đây là một số các phụ âm hữu thanh  /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /ŋ, /l/, /r/
Ngoại trừ  hai trường hợp trên, nói đúng hơn là kết thúc bằng các âm hữu thanh
Ghi Chú : Âm hữu thanh là những âm là khi phát âm chúng ta sẽ cảm nhận được sự rung ở thanh quản

Dogs /dɒɡ/,Drives /z/, cheers /z/, love/  lʌv/

 

Đuôi ED có 3 trường hợp cần nhớ để đọc

– Đọc là /id/.

– Đọc là /t/.

– Đọc là /d/.

1. Đuôi ed được đọc là /id/ khi và chỉ khi.
– Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

– Ví dụ

want, paint, added.

2. Đuôi ed được đọc là /t/ nếu.

– Khi động từ có phát âm kết thúc là: /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /th/, /ʃ/, /t ʃ/.

– Ví dụ

hope – hoped

fix – fixed

3. Đuôi ed được đọc là /d/ 

– Trong các trường hợp còn lại.

– Ví dụ

smile – smiled

play – played

 

Facebook Comments Box