ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH ( Indefinite pronouns)

ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH ( Indefinite pronouns)

1. ĐN:
– ĐTBĐ nghĩa là không xác định rõ ràng được một người, một vật hay một điều gì cả.

2. HÌNH THỨC:
Ta có:
– body /ˈbɒdi/ người , one /wʌn/ : ai
– thing /θɪŋ/ : cái,thứ
– where /weə(r)/ : nơi

NO (không): nobody no one nothing nowhere
EVERY (mọi): everybody everyone everything everywhere
ANY (bất cứ): anybody anyone anything anywhere
SOME (một): somebody someone something somewhere.
=> LƯU Ý:
+SOME khi viết dính liền với một yếu tố khác thì mang nghĩa là “MỘT …”
+SOME khi viết tách rời thì mang nghĩa là “MỘT VÀI”
eg: something – some friends.

3. CÁCH DÙNG:
• Khi đại từ bất định làm chủ từ thì động từ ở số ít.
Eg:
– There IS somebody at the door. =Có ai đó ở cửa ra vào
– Everyone speakS English. =Mọi người đều nói tiếng Anh.
– Someone HAS gone. = Ai đó vừa đi rồi.

• Đại từ bất định thường đứng trước một Tính từ:” ĐTBĐ+ADJ”
Eg:
– Is there anything new in your job? = Có gì mới trong công việc không?
– Is there anybody handsome in your class? = Có ai đẹp trai trong lớp của cậu không?
– Is there something wrong in your sentence? = Có gì sai trong câu của bạn không?

• Đại từ bất định chỉ người có thể được dùng trong sở hữu cách.
Eg:
– That was nobody’s business. =Việc đó chẳng phải của ai.
– I would defend anyone’s rights. =Tôi sẽ bảo vệ quyền lời của bất kì ai.

• ĐTBĐ trong câu Phủ định :
– I don’t have ANYTHING to do
=> I have NOTHING to do
– I don’t have ANYTHING to give you
=> I have NOTHING to give you except my heart.
Tôi không có gì dành cho em ngoài một tấm lòng.

Facebook Comments Box