Cấu trúc mỗi ngày – common English sentence structures – encourage (2)

Examples

Encourage (v) /ɪnˈkʌrɪdʒ/ khuyến khích, khuyên 
(to give someone hope or courage to, or make somebody do sth)

 

Công thức: encourage somebody to do something 
(Khuyến khích - ai đó - làm gì)

 

1. I encourage you to learn English

2. You encourage us to continue learning foreign languages.

3. we encourage her to think that she can learn English
4. They encourage me to stop smoking.

5. He encourages us to read the bible book. The Bible is the best-selling book of all time.

6. She encourages me to change bad habits.

7. Thank you for your support. It encourages me to improve my English ability.

Tạm Dịch
1. Tôi khuyến khích bạn học tiếng Anh
2. Bạn khuyến khích chúng tôi tiếp tục học ngoại ngữ.
3. chúng tôi khuyến khích cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể học tiếng Anh
4. Họ khuyến khích tôi ngừng hút thuốc.
5. Anh ấy khuyến khích chúng tôi đọc sách kinh thánh. Kinh thánh là cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.
6. Cô ấy khuyến khích tôi thay đổi những thói quen xấu.
7. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn. Nó khuyến khích tôi cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.

Khóa Học [Phát Âm + Ngữ Pháp Giao Tiếp] 250k của Bel cho bạn nào cần:
🔎 https://feasibleenglish.net/kh/ 
Bấn vào link trên ⬆️ để xem chi tiết.

 

 

Facebook Comments Box