hardly ever

 I hardly ever listen to rock music.

I hardly ever go to the cinema.
I hardly ever stay at home.
she hardly ever listens to music
I hardly ever use that computer
he hardly ever calls me.

Tôi hầu như không bao giờ nghe nhạc rock.
Tôi hầu như không bao giờ đi xem phim.
Tôi hầu như không bao giờ ở nhà.
cô ấy hầu như không bao giờ nghe nhạc
Tôi hầu như không bao giờ sử dụng máy tính đó
anh ấy hầu như không bao giờ gọi cho tôi. 

By Bel Nguyễn 
Liên kiết của Bel : https://feasibleenglish.net/giasubel/

Facebook Comments Box