HAVE TO VÀ MUST

Nội Dung Bài Viết:

 


HAVE TO VÀ MUST

HAVE TO VÀ MUST

A. GIỐNG NHAU:
- Đều mang nghĩa là "phải làm gì đó"
- Sau Have to và Must đều là Động từ nguyên thể không "TO"
Nghĩa là: Have to/ Must + V-nguyên mẫu

B. KHÁC NHAU:
1. MUST: /məst/
- Mang tính bắt buộc, có tác động bên ngoài.
- Dùng cho tất cả các ngôi. (I, You, We, They, He, She, It)
- Dùng để nói về hiện tại hoặc tương lai, KHÔNG dùng cho quá khứ.
• Khẳng định: S + must + V0
• Phủ định : S + must not + V0
• Nghi vấn: Must + S + V0?

Vd:
- I must go to the bank and get some money.
Tôi phải đến ngân hàng lấy ít tiền.
- You must not do that.
Bạn không được làm như vậy.
- You mustn't open the oven door before the cake is ready
Bạn không được mở cửa lò nướng ra trước khi bánh chín
- Must you make so much noise ?
Các cậu cứ phải làm ầm ĩ vậy sao?

• LƯU Ý: Ở dạng phủ định thì mang nghĩa cấm đoán dó đó không được làm.
- Cars mustn't park in front of the entrance.
Ô tô không được đậu xe ở phía trước lối vào.
- You mustn't smoke here.

2. HAVE TO: /həv tə/
- Mang tính phải làm gì đó mà do cá nhân cảm thấy cần la phải làm.
- Ta có:
+ I/ you/ we/ they + Have to
+ He/ she/ it + Has to
- Dùng được ở HTĐ, QKĐ, TLĐ.

• Khẳng định: S + Have/Has to + V0
• Phủ định: S + Don't/Doesn't/ Didn't + Have/Has to + V0
• Nghi vấn: Do/Does/ Did + S + Have/Has to + V0?

Vd:
- Sorry, I am late, I have to go now.
Tôi trễ, Tôi phải đi ngay.
- I have to close the window.
Tôi phải đóng cửa sổ.
- I had to work all day.
Tôi đã phải làm việc cả ngày.
- Jack has to go to school.
- You don't have to believe me.
Bạn không cần phải tin tôi.
- Do I have to be here at 6pm.
Tôi có phải ở đây lúc 6pm không?
- I will have to make an effort at work.
Tôi sẽ phải nỗ lực trong công việc.
I will have to go to school tomorrow.
Ngày mai em phải đến trường.

• LƯU Ý: Ở dạng phủ định thì mang nghĩa không cần phải làm gì nhưng Bạn có thể làm nếu bạn muốn.
- I’m not working tomorrow, so I don’t have to get up early.
Sáng mai tôi không làm việc, vì vậy tôi không phải dậy sớm.

Facebook Comments Box