HopeShe is hoping to go to university next year

He is hoping to study abroad in French
I hope to work here.
I hope to see you later.
I hope to pass this exam.
Are you hoping to get a raise?
He's hoping to go to Hanoi.
He is hoping to marry her.

Cô ấy đang hy vọng sẽ vào đại học vào năm tới
Anh ấy đang hy vọng sẽ đi du học ở Pháp
Tôi hy vọng sẽ làm việc ở đây.
Tôi hy vọng gặp lại bạn.
Tôi hy vọng sẽ vượt qua kỳ thi này.
Bạn có hy vọng được tăng lương không?
Anh ấy hy vọng sẽ đến Hà Nội.
Anh ấy đang hy vọng kết hôn với cô ấy

By Bel Nguyễn.
Kết nối với Bel. https://feasibleenglish.net/giasubel/

Facebook Comments Box