SỐ THỨ TỰ VÀ SỐ ĐẾM- Cardinal and ordinal numbers

SỐ THỨ TỰ VÀ SỐ ĐẾM- Cardinal and ordinal numbers

SỐ THỨ TỰ VÀ SỐ ĐẾM- Cardinal and ordinal numbers
———————-
I. SỐ ĐẾM (cardinal numbers – /ˈkɑːdɪnl ˈnʌmbə(r)/ ): Dùng để đếm số lượng, tuổi, số điện thoại…
• Từ 1 đến 10:
– one /wʌn/ số 1
– two /tu:/ số 2
– three /θri:/ số 3
– four /fɔ:/ số 4
– five /faiv/ số 5
– six /siks/ số 6
– seven /’sevn/ số 7
– eight /eit/ số 8
– night /nait/ số 9
– ten /ten/ số 10
• Từ 11 đến 20: Chỉ cần + “EEN” ngoại trừ eleven,twelve, twenty.
– eleven /i’levn/ số 11
– twelve /twelv/ số 12
– thirteen /’θə:’ti:n/ số 13
– fourteen /ˌfɔːˈtiːn/
– fifteen /’fif’ti:n/ số 15
– sixteen /ˌsɪksˈtiːn/
– seventeen /ˌsevnˈtiːn/
– eighteen /ˌeɪˈtiːn/
– nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/
– twenty /’twenti/ số 20
• Từ 30 đến 90 là các số tròn chục: CHỉ cần + “TY”
thirty /ˈθɜːti/ 30
forty /ˈfɔːti/ 40
fifty /ˈfɪfti/ 50
sixty /ˈsɪksti/ 60
seventy /ˈsevnti/ 70
eighty /ˈeɪti/ 80
ninety /ˈnaɪnti/ 90
• Giữa số hàng chục và số hàng dơn vị có gạch nối khi viết: 31 – 39, …, 91 – 99
Ex: thirty – nine 39, thirty-eight 38, seventy-six 76…
=> CÁCH DÙNG:
a. ĐẾM SỐ LƯỢNG:
There are 20 students in my class : có 20 HS trong lớp tôi.
There are ten bedrooms in the house: Trong nhà có 10 phòng ngủ.
b. TUỔI:
I am fifty – sɪx years old: Tôi 56 tuổi.
c. SỐ ĐIỆN THOẠI:
My phone number is zero – nine – three – three-eight-four-seven (093.3487): Số điện thoại của tôi là 093 3487
d. NĂM SINH:
– I was born in nineteen eighty – nine.
Tôi sinh năm 1980.
– Uncle Ho died in nineteen sixty – nine.
Bác Hồ mất năm 1969
=> SỐ CỦA NĂM ĐƯỢC ĐỌC TỪ HAI CẶP SỐ MỘT:
+ 1825: eighteen twenty-five
+ 1975: nineteen seventy-five
+ 2001: two thousand and one
+ 1700: seventeen hundred
———————
II. SỐ THỨ TỰ (ordinal numbers – /ˈɔːdɪnl ˈnʌmbə(r)/ ): Dùng để xếp danh sách, thứ hạng, ngày:
• Số thứ tự được hình thành từ số đếm bằng cách thêm “th” vào cuối số đếm. Ngoại lệ: 1st (first), 2nd (second), 3rd (third) :
– 1 st first
– 2 nd second
– 3 rd third
– 4 th fourth
– 5 th fifth
– 6 th sixth
– 7 th seventh
– 8 th eighth
– 9 th ninth
– 10 th tenth
– 11 th eleventh
– 12 th twelfth
– 13 th thirteenth
– 14 th fourteenth
– 15 th fifteenth
– 16 th sixteenth
– 17 th seventeenth
– 18 th eighteenth
– 19 th nineteenth
– 20 th twentieth

• Các số đếm tận cùng bằng “TY” đổi thành “TIETH“:
Ex:
– twenty -> twentieth
– thirty -> thirtieth
– forty -> fortieth
• Số thứ tự từ 21 trở đi thì chỉ có số đơn vị thay đổi.
Ex:
– forty-six –> forty-sixth;
– eighty-one –> eighty-first
=> CÁCH DÙNG:
a. THỨ HẠNG:
– That is the first reason.
Đó là lý do đầu tiên.
– This is the first week of month.
Đây là tuần đầu tiên của tháng.
– That is the second official meeting of the two leaders.
Đó là cuộc gặp chính thức lần thứ hai của 2 nhà lãnh đạo.
b.NGÀY SINH NHẬT:
– Today is my 22nd birthday.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của tôi.
c. SỐ TẦNG NHÀ:
This is the first floor.

Facebook Comments Box